Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2015-06
Tên đề tài, dự án Nghiên cứu đề xuất giải pháp năng cao chất lượng Báo Đảng tỉnh Kiên Giang
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/01/2015 - Kết thúc:31/12/2015
Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 1- Đang thực hiện
Nội dung tóm tắt - Khảo sát, đánh giá mức độ đọc báo và quan điểm, thái độ của công chúng với báo Đảng KG
- Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng báo KG
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án CN. Ngyễn Tấn Vạn
Đơn vị chủ trì Báo KG
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Báo KG
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Báo KG
Thông tin khác

Tổng dự kiến chi phí: 280.000.000 đồng