Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2013-16
Tên đề tài, dự án Ứng dụng TBKT xử lý rác thải sinh hoạt bằng chế phẩm sinh học và sản xuất phân hữu cơ tại TX Hà Tiên tỉnh Kiên Giang
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/01/2013 - Kết thúc:31/12/2013
Lĩnh vực Các chương trình dự án
Cấp đề tài Cấp quốc gia
Trạng thái đề tài 1- Đang thực hiện
Nội dung tóm tắt
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Nguyễn Khang
Đơn vị chủ trì BQL công trình đô thị Hà Tiên
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 BQL công trình đô thị Hà Tiên
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 BQL công trình đô thị Hà Tiên
Thông tin khác

KP TW