Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2013-11
Tên đề tài, dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và bảo tồn làng nghề sản xuất sản phẩm đất nung huyện Hòn Đất
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/01/2013 - Kết thúc:31/05/2014
Lĩnh vực Tự nhiên kỹ thuật
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 1- Đang thực hiện
Nội dung tóm tắt
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Cao Minh Hoàng
Đơn vị chủ trì Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triễn công nghệ
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triễn công nghệ
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triễn công nghệ
Thông tin khác

Tổng dự kiến kinh phí năm 2013: 100 triệu đồng

Tổng dự kiến kinh phí năm 2014: 65 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: làng nghề gốm đất huyện Hòn Đất