Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2013-10
Tên đề tài, dự án Ứng dụng triễn khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật bảo tồn gene và phát triễn đàn chó Phú Quốc
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/01/2013 - Kết thúc:31/12/2015
Lĩnh vực Tự nhiên kỹ thuật
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 1- Đang thực hiện
Nội dung tóm tắt
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Nguyễn Hữu Chiếm
Đơn vị chủ trì Khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên - Trường ĐH Cần Thơ
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên - Trường ĐH Cần Thơ
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên - Trường ĐH Cần Thơ
Thông tin khác

Tổng dự kiến kinh phí năm 2013: 200 triệu đồng

Tổng dự kiến kinh phí năm 2014: 114 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: các trang trại chó tại Phú Quốc và trong đất liền