Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2013-06
Tên đề tài, dự án Nghiên cứu nâng cao kỹ năng tổ chức, quản lý, điều hành cho cán bộ Hội Liên Hiệp phụ nữ cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/01/2013 - Kết thúc:31/05/2014
Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 1- Đang thực hiện
Nội dung tóm tắt
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Lâm Lệ Hà
Đơn vị chủ trì Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh
Thông tin khác

Tổng dự kiến chi phí năm 2013: 150 triệu đồng

Tổng dự kiến chi phí năm 2014: 60 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: Hội liên hiệp phụ nữ, cán bộ hội