Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2013-05
Tên đề tài, dự án Nghiên cứu, đánh giá năng lực thích ứng của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới trong tỉnh Kiên Giang
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/01/2013 - Kết thúc:31/12/2015
Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 1- Đang thực hiện
Nội dung tóm tắt
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Nguyễn Ngọc Đệ
Đơn vị chủ trì Khoa phát triễn nông thôn trường ĐH Cần Thơ
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Khoa phát triễn nông thôn trường ĐH Cần Thơ
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Khoa phát triễn nông thôn trường ĐH Cần Thơ
Thông tin khác

Tổng dự kiến chi phí năm 2013: 300 triệu đồng

Tổng dự kiến chi phí năm 2014: 52 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: đoàn thanh niên các cấp, Chi cục phát triễn nông thôn, các trung tâm đào tạo nghề