Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2014-21
Tên đề tài, dự án Điều tra thực trạng và đề xuất biện pháp ứng dụng tiến bộ KHCN trong nông nghiệp nông thôn tỉnh Kiên Giang. Hiện trạng và định hướng đến năm 2020
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/01/2014 - Kết thúc:31/12/2014
Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 1- Đang thực hiện
Nội dung tóm tắt Đánh giá thực trạng về nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN tại các xã nông thôn mới
Đè xuất các giải pháp, định hướng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN tại các xã nông thôn mới đến năm 2020
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy 1
Đơn vị chủ trì Trung tâm UD&CGCN
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Trung tâm UD&CGCN
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Trung tâm UD&CGCN
Thông tin khác

Tổng dự kiến chi phí: 250 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: các xã nông thôn mới trong tỉnh