Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2015-01
Tên đề tài, dự án Nghiên cứu đề xuất biện pháp xây dựng và phát huy đội ngũ tri thức khoa học tỉnh Kiên Giang
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/01/2015 - Kết thúc:31/12/2015
Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 1- Đang thực hiện
Nội dung tóm tắt - Đánh giá thực trạng đội ngũ tri thức tỉnh Kiên Giang
- Đánh giá chính sách xây dựng, thu hút, đào tạo và phát huy đội ngũ tri thức khoa học tỉnh
- Đề xuất biện pháp xây dựng và phát huy đội ngũ tri thức khoa học tỉnh
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy 1
Đơn vị chủ trì Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy 1
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy 1
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy 1
Thông tin khác

Dự kiến kinh phí: 250(triệu đồng