Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2014-16
Tên đề tài, dự án Điều tra, đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý, khai thác nguồn tài nguyên lâm sàn ngoài gỗ ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/01/2014 - Kết thúc:31/05/2015
Lĩnh vực Tự nhiên kỹ thuật
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 1- Đang thực hiện
Nội dung tóm tắt Điều tra xây dựng danh mục các loại lâm sàn ngoài gỗ tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng, đánh giá trữ lượng và mùa vụ thu hoạch
Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triễn bền vững các loại lâm sàn ngoài gỗ
Xây dựng mô hình sản xuất phân từ lục bình
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Sở Khoa học và Công Nghệ
Đơn vị chủ trì Vườn Quốc gia U Minh Thượng
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Vườn Quốc gia U Minh Thượng
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Vườn Quốc gia U Minh Thượng
Thông tin khác

Tổng kinh phí dự kiến năm 2014: 180 triệu đồng

Tổng kinh phí dự kiến năm 2015: 70 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: Vườn Quốc gia U Minh Thượng