Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2014-10
Tên đề tài, dự án Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi cá Trê suối và cá Chạch bùn từ giống nhân tạo tại Kiên Giang
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/01/2014 - Kết thúc:31/12/2015
Lĩnh vực Tự nhiên kỹ thuật
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 1- Đang thực hiện
Nội dung tóm tắt Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá Trê suối từ nguồn giống nhân tạo
Nghiên cứu, xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá Chạch bùn từ nguồn giống nhân tạo
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Ths Đặng Khánh Hồng
Đơn vị chủ trì Trung tâm KN-KN Kiên Giang
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Trung tâm KN-KN Kiên Giang
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Trung tâm KN-KN Kiên Giang
Thông tin khác

Tổng kinh phí dự kiến năm 2014: 300 triệu đồng

Tổng kinh phí dự kiến năm 2015: 200 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: Sở NN&PTNT, Trung tâm KN-KN, cá hộ nuôi cá trên địa bàn tỉnh