Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2014-03
Tên đề tài, dự án Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/01/2014 - Kết thúc:31/05/2015
Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 1- Đang thực hiện
Nội dung tóm tắt Đánh giá thực rạng tình hình tội phạm có tổ chức và công tác đấu tranh của lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống làm giảm tội phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Đại tá Phạm Trung Thành
Đơn vị chủ trì Văn Phòng Công an tỉnh
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Văn Phòng Công an tỉnh
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Văn Phòng Công an tỉnh
Thông tin khác

Tổng dự kiến kinh phí năm 2014: 100 triệu đồng

Tổng dự kiến kinh phí năm 2015: 70 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: Công an tỉnh Kiên Giang