Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2015-18
Tên đề tài, dự án Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ quản lý KH&CN trên địa bàn cấp huyện
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/01/2015 - Kết thúc:31/12/2015
Lĩnh vực Mô hình ứng dụng KHCN
Cấp đề tài Cấp cơ sở
Trạng thái đề tài 1- Đang thực hiện
Nội dung tóm tắt Hỗ trợ phòng công thương/ kinh tế các huyện thị thành phố
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy 1
Đơn vị chủ trì Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang
Thông tin khác

Tổng dự kiến kinh phí: 300.000.000 đồng