Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2011-12
Tên đề tài, dự án Xây dựng mô hình canh tác có hiệu quả trên vùng đất phèn tại một xã thuộc huyện U Minh Thượng
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/01/2011 - Kết thúc:31/12/2012
Lĩnh vực Tự nhiên kỹ thuật
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 3- Đã hoàn tất
Nội dung tóm tắt Xây dựng mô hình canh tác có hiệu quả kinh tế trên khu vực đất phèn tại một số xã thuộc huyện U Minh Thượng
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Ts Lê Tấn Lợi
Đơn vị chủ trì Trường Đại Học Cần Thơ
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Trường Đại Học Cần Thơ
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Trường Đại Học Cần Thơ
Thông tin khác

Tổng kinh phí năm 2011: 300 triệu đồng

Tổng kinh phí năm 2012: 300 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: nghành nông nghiệp tổ hợp tác, hợp tác xã và nông dân huyện U MInh Thượng