Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2011-03
Tên đề tài, dự án Xây dựng mô hình Câu lạc bộ văn hóa kết hợp học tập kỹ năng phát triển kinh tế gia đình cho thanh niên Khmer xẫ Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/05/2011 - Kết thúc:01/05/2013
Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 3- Đã hoàn tất
Nội dung tóm tắt Giúp thanh niên Khmer xã Định Hòa xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, xây dựng các hoạt động vui chơi giải trí bổ ích kết hợp nâng cao tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng để phát triển kinh tế gia đình và góp phần phát triển KTXH.
Xếp loại A
Chủ nhiệm đề tài, dự án Bùi Công Ba
Đơn vị chủ trì Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch
Thông tin khác

Tổng kinh phí: 300 triệu đồng

Năm 2011: 200 triệu đồng

Năm 2012: 100 triệu đồng

Địa chỉ ứng dụng: thanh niên xã Định Hòa và các xã có đồng bào Khmer trong tỉnh