Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2010-01
Tên đề tài, dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng quy trình canh tác ổn định 1 vụ tôm sú - 1 vụ lúa ở vùng U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/01/2010 - Kết thúc:31/12/2011
Lĩnh vực Dự án nông thôn miền núi
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 3- Đã hoàn tất
Nội dung tóm tắt
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Sở NN và PTNT
Đơn vị chủ trì Sở Nông Nghiệp và PTNT
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Sở Nông Nghiệp và PTNT
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Sở Nông Nghiệp và PTNT
Thông tin khác

Tổng dự kiến kinh phí năm 2010: 200 triệu đồng

Tổng dự kiến kinh phí năm 2011: 50 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: nông dân trồng lúa - tôm vùng UMT