Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2010-02
Tên đề tài, dự án Xây dựng các sản phẩm du lịch theo tuyến tại Phú Quốc
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/05/2011 - Kết thúc:01/05/2013
Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 3- Đã hoàn tất
Nội dung tóm tắt Xây dựng hệ thống tài liệu (sách, đĩa VCD, DVD, hình ảnh, file điện tử ...) thuyết minh giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch theo từng điểm, tuyến của Phú Quốc
Xếp loại A
Chủ nhiệm đề tài, dự án Sở Khoa học và Công Nghệ
Đơn vị chủ trì Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang
Thông tin khác

Tổng kinh phí: 150 triệu đồng

Năm 2011: 150 triệu đồng

Địa chỉ ứng dụng: Ngành VH,TT và DL; TT Xúc tiến Đầu tư và DL; các doanh nghiệp