Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2010-13
Tên đề tài, dự án Nghiên cứu ứng dụng dập di động thay thế dập thời vụ vào sản xuất nông nghiệp vùng ven biển tỉnh Kiên Giang
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/01/2010 - Kết thúc:31/12/2011
Lĩnh vực Các chương trình dự án
Cấp đề tài Cấp cơ sở
Trạng thái đề tài 3- Đã hoàn tất
Nội dung tóm tắt Nghiên cứu đề xuất mô hình dập di động có quy mô nhỏ so với nhiều kích thước khác nhau... trên cơ sở các mô hình đã nghiên cứu chọn mô hình thích hợp thí điểm
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Viện KHTL MN, Sở NN&PTNT
Đơn vị chủ trì Viện KHTL MN, Sở NN và PTNT
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Viện KHTL MN, Sở NN và PTNT
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Viện KHTL MN, Sở NN và PTNT
Thông tin khác

Tổng kinh phí: 600 triệu đồng

Năm 2010: 400 triệu đồng

Năm 2011: 200 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: Khu vực sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản ven biển trong tỉnh