Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2010-09
Tên đề tài, dự án Chế biến đa dạng các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng từ các giống chuối được trồng phổ biến từ vùng đệm U Minh Thượng
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/01/2010 - Kết thúc:31/12/2012
Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp
Cấp đề tài Cấp cơ sở
Trạng thái đề tài 3- Đã hoàn tất
Nội dung tóm tắt Khai thác đa dạng các sản phẩm có giá trị từ chuối bằng các công nghệ chế biến thích hợp
Xếp loại B
Chủ nhiệm đề tài, dự án Nguyễn Minh Thúy, Trịnh Công Phát
Đơn vị chủ trì Đại học Cần Thơ
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Đại học Cần Thơ
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Đại học Cần Thơ
Thông tin khác

Tổng kinh phí: 600 triệu đồng

Năm 2010: 200 triệu đồng

Năm 2011: 100 triệu đồng

Năm 2012: 100 triệu đồng

Tự có: 400 triệu đồng

Cơ quan tiếp nhận ứng dụng: nông hộ CSSX vùng UMT