Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2010-07
Tên đề tài, dự án Nghiên cứu mô hình nuôi cá cảnh tại Phú Quốc
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/05/2010 - Kết thúc:01/05/2012
Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp
Cấp đề tài Cấp cơ sở
Trạng thái đề tài 3- Đã hoàn tất
Nội dung tóm tắt Xây dựng điểm nuôi các cảnh hộ gia đình; xây dựng tài liệu hướng dẫn nuôi.
Xếp loại A
Chủ nhiệm đề tài, dự án Bùi Hữu Mạnh
Đơn vị chủ trì Tổ chức Wildlife At Risk
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Tổ chức Wildlife At Risk
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Tổ chức Wildlife At Risk
Thông tin khác

Tổng kinh phí: 400 triệu đồng

Năm 2010: 150 triệu đồng

Tự có: 300 triệu đồng

Cơ quan tiếp nhận ứng dụng: Phú Quốc