Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2015-10
Tên đề tài, dự án Nghiên cứu sản xuất cao từ cây dược liệu Bi kỳ nam tại tỉnh kiên giang
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/01/2015 - Kết thúc:31/01/2016
Lĩnh vực Tự nhiên kỹ thuật
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 1- Đang thực hiện
Nội dung tóm tắt Phân tích thành phần hóa học của cây Bí kì nam
- Chiết xuất một số hóa dược chính để sản xuất ra cao thành phẩm
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Bệnh viện Bình An
Đơn vị chủ trì Sở Y Tế
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Sở Y Tế
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Sở Y Tế
Thông tin khác

Tổng dự kiến kinh phí: 200.000.000 đồng