Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2012-20
Tên đề tài, dự án Sản xuất và thử nghiệm máy tách bỏ tạp chất và làm sạch hạt giống lúa cấp xác nhận huyện Hòn Đất
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/05/2015 - Kết thúc:01/05/2015
Lĩnh vực Dự án doanh nghiệp hỗ trợ
Cấp đề tài Cấp cơ sở
Trạng thái đề tài 1- Đang thực hiện
Nội dung tóm tắt Sản xuất và thử nghiệm máy tách bỏ tạp chất làm sạch hạt giống lúa và phân loại gạo
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Sở Khoa học và Công Nghệ
Đơn vị chủ trì Xưởng cơ khí Nguyễn Văn Tính
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Xưởng cơ khí Nguyễn Văn Tính
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Xưởng cơ khí Nguyễn Văn Tính
Thông tin khác

Tổng kinh phí: 230 triệu đồng

Năm 2012: 130 triệu đồng

Tự có: 100 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: CSSX máy Hòn Đất