Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2012-19
Tên đề tài, dự án Chuyển giao công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá Thều (Arius thalassinus Ruppell,1837) tỉnh Kiên Giang
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/01/2012 - Kết thúc:31/12/2013
Lĩnh vực Tự nhiên kỹ thuật
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 3- Đã hoàn tất
Nội dung tóm tắt Chuyển giao kỹ thuật sinh sản nhân tạo, ươn nuôi ấu trùng mới nở thành cá giống tại tỉnh Kiên Giang
Xếp loại B
Chủ nhiệm đề tài, dự án Trần Văn Phước
Đơn vị chủ trì Trường Đại học Nha Trang
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Trường Đại học Nha Trang
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Trường Đại học Nha Trang
Thông tin khác

Tổng kinh phí: 750 triệu đồng

Năm 2012: 300 triệu đồng

Năm 2013: 200 triệu đồng

Tự có: 250 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: Nganh NN, các cơ sở sản xuất cá giống