Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2012-18
Tên đề tài, dự án Khảo sát đặc điểm sinh thái thảm thực vật núi đất khu vực Hòn Chông - Bình An phục vụ đánh giá khả năng tiếp nhận Vooc bạc di dời từ các núi đá vôi huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/05/2012 - Kết thúc:01/05/2014
Lĩnh vực Tự nhiên kỹ thuật
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 3- Đã hoàn tất
Nội dung tóm tắt Khảo sát hiện trạng rừng, xác định các đặc điểm sinh thái của thảm thực vật, điều kiện môi trường cơ bản của nú đất Hòn Chông để đánh giá sự thích nghi về sinh cảnh của Vooc bạc; Xác định các điều kiện để đáp ứng nhu câu di chuyển của Vooc (các khu vực, đường đi từ núi đá vôi huyện Kiên Lương đến nơi tiếp nhận)
Đề xuất các biện pháp hiệu quả di dời Vooc bạc; giải pháp bảo tồn và phát triển đàn Vooc tại Kiên Giang
Xếp loại A
Chủ nhiệm đề tài, dự án Kiên Hà, Phan Thanh Hùng
Đơn vị chủ trì BQL rừng HĐ
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 BQL rừng HĐ
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 BQL rừng HĐ
Thông tin khác

Tổng dự toán: 250 triệu đồng

Năm 2012: 200 triệu đồng

Năm 2013: 50 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: Ngành NN, BQL rừng HĐ Kiên Hà