Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2012-17
Tên đề tài, dự án Triển khai ứng dụng chuẩn đoán xác định bệnh sốt xuất huyết Dengue bằng kỹ thuật ELISA kháng nguyên NS1 tại các bệnh viện tỉnh Kiên Giang
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/05/2012 - Kết thúc:01/05/2015
Lĩnh vực Tự nhiên kỹ thuật
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 1- Đang thực hiện
Nội dung tóm tắt Nghiên cứu ứng dụng thí điểm chuẩn đoán bệnh sốt xuất huyết Dengue bằng kỹ thuật xét nghiệm ELISA phát hiện kháng nguyên NS1 và MAC-ELISA tại bệnh viện đa khoa tỉnh và một số bệnh viện huyện để dập dịch bệnh sớm và điều trị kịp thời cho bệnh nhân.
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Hà Văn Phúc
Đơn vị chủ trì Sở Y Tế
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Sở Y Tế
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Sở Y Tế
Thông tin khác

Tổng dự toán: 500 triệu đồng

Năm 2012: 300 triệu đồng

Năm 2013: 200 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: BVĐK tỉnh và các BVĐK cấp huyện của tỉnh KG