Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2012-16
Tên đề tài, dự án Nhân giống và trồng thí điểm loài cây Trai Lí (Fagraea fragrans) phục vụ bảo tồn và phát triển rừng Phú Quốc
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/05/2012 - Kết thúc:01/05/2015
Lĩnh vực Tự nhiên kỹ thuật
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 1- Đang thực hiện
Nội dung tóm tắt Điều tra, khảo sát điều kiện sinh lý, sinh thái, tình hình phát triển, khả năng bảo tồn loài cây Trai Phú Quốc
Xây dựng mô hình nhân giống, mô hình trồng thí điểm loài cây Trai phù hợp điều kiện môi trường, phục vụ bảo tồn và phát triển rừng ở Phú Quốc
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Trương Thanh Hào
Đơn vị chủ trì Hạt kiểm lâm Phú Quốc
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Hạt kiểm lâm Phú Quốc
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Hạt kiểm lâm Phú Quốc
Thông tin khác

Tổng dự toán: 300 triệu đồng

Năm 2012: 200 triệu đồng

Năm 2013: 100 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: Hạt Kiểm lâm, VQG Phú Quốc, nông dân huyện Phú Quốc