Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2012-14
Tên đề tài, dự án Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông người dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/05/2012 - Kết thúc:02/05/2013
Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 3- Đã hoàn tất
Nội dung tóm tắt Nghiên cứu tình hình học tập, đào tạo nghề của học sinh Khmer; tình hình dạy và học tiếng Khmer; hoạt động giáo dục các trường phổ thông dân tộc nội trú. Tình hình thực hiện chế độ, chính sách giáo dục dân tộc,...
Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông người dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang
Xếp loại B
Chủ nhiệm đề tài, dự án Ninh Thành Viên
Đơn vị chủ trì Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Sở Giáo dục và Đào tạo
Thông tin khác

Tổng kinh phí: 150 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường phổ thông dân tộc nội trú.