Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2012-10
Tên đề tài, dự án Cải thiện chất lượng lao động góp phần tăng chỉ số PCI của tỉnh Kiên Giang
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/01/2012 - Kết thúc:31/12/2013
Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 3- Đã hoàn tất
Nội dung tóm tắt Đánh giá thực trạng về đào tạo lao động và chất lượng nguồn lao động của tỉnh; yêu cầu sử dụng lao động đối với công tác đào tạo lao động, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Đề xuất các giải pháp cải thiện các tiêu chí đào tạo - lao động góp phần nâng chỉ số PCT của tỉnh.
Xếp loại B
Chủ nhiệm đề tài, dự án Võ Ngọc Thứ
Đơn vị chủ trì Sở Lao động TBXH
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Sở Lao động TBXH
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Sở Lao động TBXH
Thông tin khác

Tổng kinh phí: 250 triệu đồng

Năm 2012: 200 triệu đồng

Năm 2013: 50 triệu đồng

Đọa chỉ áp dụng: Trung tâm XTĐTTM và du lịch KG