Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2012-05
Tên đề tài, dự án Nâng cao chất lượng chương trình của Đài PTTH Kiên Giang
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/05/2012 - Kết thúc:01/05/2015
Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 3- Đã hoàn tất
Nội dung tóm tắt Nghiên cứu, đề xuất xây dựng và triển khai mô hình thực hiện các chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế kỹ thuật của Đài PTTH tỉnh Kiên Giang
Xếp loại A
Chủ nhiệm đề tài, dự án Trần Thị Thu Thủy
Đơn vị chủ trì Đài PTTH Kiên Giang
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Đài PTTH Kiên Giang
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Đài PTTH Kiên Giang
Thông tin khác

Tổng kinh phí: 300 triệu đồng

Năm 2012: 180 triệu đồng

Năm 2013: 120 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: Đài PTTH Kiên Giang