Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2013-21
Tên đề tài, dự án Dự kiến thực hiện tại 15 huyện, thị, thành phố và Trung tâm ƯD&CGCN
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/05/2013 - Kết thúc:01/05/2015
Lĩnh vực Mô hình ứng dụng KHCN
Cấp đề tài Cấp cơ sở
Trạng thái đề tài 1- Đang thực hiện
Nội dung tóm tắt Triển khai khoảng 30-35 mô hình
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Sở Khoa học và Công Nghệ
Đơn vị chủ trì Ban Kinh Tế Ngân Sách (HĐND tỉnh).
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Ban Kinh Tế Ngân Sách (HĐND tỉnh).
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Ban Kinh Tế Ngân Sách (HĐND tỉnh).
Thông tin khác

Tổng dự toán 300 triệu đồng