Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2013-20
Tên đề tài, dự án Ứng dụng TB KHKT triển khai và bảo tồn làng nghề sản xuất sản phẩm từ đất nung tại Hòn Đất
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/05/2013 - Kết thúc:01/05/2015
Lĩnh vực Các chương trình dự án
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 1- Đang thực hiện
Nội dung tóm tắt Nghiên cứu các ứng dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất nhằm tạo sản phẩm đồng đều về chất lượng, giảm sức lao động và hạn chế ô nhiễm môi trường.
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Sở Khoa học và Công Nghệ
Đơn vị chủ trì Ban Kinh Tế Ngân Sách (HĐND tỉnh).
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Ban Kinh Tế Ngân Sách (HĐND tỉnh).
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Ban Kinh Tế Ngân Sách (HĐND tỉnh).
Thông tin khác

Tổng dự toán: 150 triệu đồng

Năm 2013: 100 triệu đồng

Năm 2014: 50 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: Làng nghề gốm đất huyện Hòn Đất