Chi tiết dự án đề tài

Cập nhật
 
Mã số đề tài, dự án 2013-17
Tên đề tài, dự án Ứng dụng TB KHKT xây dựng mô hình theo tiêu chuẩn VietGAP trong trang trại chăn nuôi heo
Thời gian thực hiện đề tài, dự án* Bắt đầu:01/05/2013 - Kết thúc:01/05/2015
Lĩnh vực Tự nhiên kỹ thuật
Cấp đề tài Cấp tỉnh
Trạng thái đề tài 1- Đang thực hiện
Nội dung tóm tắt Triển khai các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi heo theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm tạo ra sản phẩm sạch, an toàn và hạn chế ô nhiễm môi trường.
Đánh giá chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP (nếu có).
Xếp loại
Chủ nhiệm đề tài, dự án Nguyễn Xuân Cương
Đơn vị chủ trì Sở Nông Nghiệp và PTNT
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 1 Sở Nông Nghiệp và PTNT
Cơ quan phối hợp đề tài, dự án 2 Sở Nông Nghiệp và PTNT
Thông tin khác

Tổng dự toán: 300 triệu đồng

Năm 2013: 250 triệu đồng

Năm 2014: 50 triệu đồng

Địa chỉ áp dụng: Các trang trại chăn nuôi heo trong tỉnh đã thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường